Anglo-gallic
Profesjonalny biuroserwis w Twojej firmie!

Firma Partner Ika-90 dzia³a na rynku województwa zachodniopomorskiego od 1990 roku. Dzia³amy w ramach najwiêkszej sieci biuroserwisowej na rynku - PARTNER21. Dziêki partnerskiej wspó³pracy z najwiêkszymi producentami i importerami oferujemy Klientom produkty najwy¿szej jako¶ci w najlepszej cenie...(wiêcej)

W 2007 roku w odpowiedzi na rosn±cy popyt, wprowadzili¶my do oferty us³ugi grawerskie. Doskona³a jako¶æ oraz elestyczne ceny sprawiaj±, i¿ us³uga ta cieszy siê du¿ym zainteresowaniem...(wiêcej)

Oferta firmy to ponad 5.000 produktów przedstawionych w bardzo czytelnym katalogu. Je¶li jeste¶cie Pañstwo zainteresowani otrzymaniem katalogu, zapraszmy o dzia³u "Oferta"...(wiêcej)


     
home    |    (228) 863-0758    |    (626) 356-5145    |    grawer    |     kontakt